WOMEN

MEN

Regulamin sklepu internetowego ŚWINIE’

1. Postanowienie ogólne

a. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez sklep ŚWIENIE’, którego właścicielem jest firma JW Michał Kozerski z siedzibą w Wiązownie przy ul. Świerkowej 2, 05-462, numer NIP: 5321857149, numer REGON 361680995, prowadząca sprzedaż markowej odzieży za pośrednictwem Internetu poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.swinie.org

b. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sprzedawcą.

c. Kupującym może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

d. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) przez Internet w sklepie www.swinie.org jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad i postanowień.

e. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym na stronie: www.swinie.org Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

f. Sprzedający zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wykonania usługi sprzedaży, zgodnie z najlepszą posiadana wiedzą i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Dane Klienta

a. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, a także podanie nr telefonu lub adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt Sprzedającego z Klientem.

b. Sprzedający zastrzega możliwość braku realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji lub zamówienia bez rejestracji, będą niezupełne (brak nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Polityka ochrony prywatności

a. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu, Klient wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i rozliczenia transakcji).

b. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez JW Michał Kozerski wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

c. Sprzedający działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, oraz ich poprawek, a także wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania przez Sprzedającego. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: swinie.shop@gmail.com
c. Dane Klienta są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

4. Ceny
a. Wszystkie ceny na stronie www.swinie.org są podawane w złotych polskich ( PLN) i są cenami brutto.
b. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.
c. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:
– spedytorowi firmy kurierskiej gotówką (za pobraniem)
– przelewem bankowym na rachunek bankowy (przedpłata)

JW Michał Kozerski zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

5. Zawarcie umowy sprzedaży

a. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:
-na stronie sklepu (on-line)
-pocztą elektroniczną

b. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
c. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji)
d. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki
e. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
f. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną JW Michał Kozerski co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
g. Płatność należy uregulować bezpośrednio na konto Sprzedającego w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia lub przy odbiorze zamówienia spedytorowi gotówką.
h. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

6. Dostawa

a. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej DHL.
b. Termin realizacji złożonych zamówień wynosi 14 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedawcy.
c. Koszt dostawy na terenie Polski aktualnie wynosi 14 zł przy wcześniejszej zapłacie oraz 16zł przy wysyłce za pobraniem
d. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju
e. Koszt przesyłki pokrywany jest przez Klienta.
f. W przypadku, gdy zamówiony produkt nie znajduje się w magazynie sklepu, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji w celu podjęcia ewentualnych rozmów, co do dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).
g. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności spedytora stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.
h. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki za pobraniem, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez konieczności wcześniejszego wzywania Klienta do odebrania przesyłki. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu przesyłki do Sprzedającego.

7. Reklamacja i zwroty

a. JW Michał Kozerski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz innymi odpowiednimi przepisami.
b. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: JW Michał Kozerski ul. Świerkowa 2, 05-462 Wiązowna, z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep ŚWINIE’”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową JW Michał Kozerski wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) niezwłocznie, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.
c. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
d. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia wydania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
e. W celu odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest wysłać oświadczenie o swojej decyzji mailem na adres : swinie.shop@gmail.com. Pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania Sprzedającego o swojej decyzji.
f. Koszt przesyłki w przypadku zwrotu towaru ponosi Klient.
g. Produkt podlegający zwrotowi, powinien być zwrócony wraz z dowodem zakupu. Produkt powinien być w stanie niezmienionym.
h. Zwracany przedmiot należy odesłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres:
JW Michał Kozerski
Ul. Świerkowa 2
05-462 Wiązowna

Niniejszy dokument określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym (,,piggy bank club“), zasady przyznawania uczestnikom programu lojalnościowego (,,piggy bank club“) złotówek ,zasady wykorzystywania przez uczestników programu lojalnościowego (,,piggy bank clup“) złotówek oraz zasady funkcjonowania programu lojalnościowego (,,piggy bank club“) Program lojalnościowy ,,piggy bank club“ rozpoczyna się w dniu 10 maja 2017 roku i trwa do odwołania.

8. Program lojalnościowy Piggy bank club

a. Podmiotem odpowiedzialnym za program lojalnościowy (,,piggy bank club“) jest sklep internetowy działający pod adresem www.swinie.org zwany dalej ŚWINIE’ prowadzony przez: działalność JW
MICHAŁ KOZERSKI o numerze NIP: 5321857149 oraz numerze REGON: 361680995, z siedzibą przy ul. Świerkowej 2, 05-462 w Wiązownie.
b. PIGGY BANK CLUB – to program lojalnościowy, który opiera się za zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której uczestnicy dzięki zakupom na www.swinie.org otrzymują złotówki na swój, osobisty profil PIGGY BANK CLUB.
c. Pogram przeznaczony jest dla osób dokonujących zakupu na stronie www.swinie.org.
d. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która skończyła 13 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
e. Uczestnik przystępuje do Programu w momencie zaakceptowania regulaminu sklepu internetowego www.swinie.org
f. Uczestnik, przystępując do Programu, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych na potrzeby realizacji Programu oraz celów marketingowych.
g. Otrzymywanie złotówek:
Uczestnicy Programu nabywając określone produkty i rejestrując się na www.swinie.org zbierają złotówki na swój osobisty profil PIGGY BANK CLUB. Otrzymanymi złotówkami uczestnik będzie mógł operować w danym zakresie bezpośrednio ze swojego osobistego profilu. Złotówki naliczane są procentowo w zależności od ilości wydanych rzeczywistych pieniędzy na zakup nieprzecenionych produktów, rejestrację bądź uzupełnienie profilu.
Naliczanie Złotówek w programie lojalnościowym (,,piggy bank club“)
Jeżeli Łączna wartość wszystkich dotychczasowych zakupów mieści sie 0-399 pln wówczas klient otrzyma 6 Procent od wartości nie przecenionego zamówienia naliczany na kolejne zakupy Klienta.
Naliczanie Złotówek w programie lojalnościowym (,,piggy bank club“)
Jeżeli Łączna wartość wszystkich dotychczasowych zakupów mieści sie 400-999 pln wówczas klient otrzyma 7 Procent od wartości nie przecenionego zamówienia naliczany na kolejne zakupy Klienta.
Naliczanie Złotówek w programie lojalnościowym (,,piggy bank club“)
Jeżeli Łączna wartość wszystkich dotychczasowych zakupów mieści sie 1000-4999 pln wówczas klient otrzyma 11 Procent od wartości nie przecenionego zamówienia naliczany na kolejne zakupy Klienta.
Naliczanie Złotówek w programie lojalnościowym (,,piggy bank club“)
Jeżeli Łączna wartość wszystkich dotychczasowych zakupów mieści sie 5000 pln i więcej wówczas klient otrzyma 15 Procent od wartości nie przecenionego zamówienia naliczany na kolejne zakupy Klienta.
Naliczanie złotówek za Rejestracje bądź uzupełnienie profilu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych na potrzeby realizacji Programu oraz celów marketingowych.
Imię i Nazwisko otrzymasz 1,00 , Adres otrzymasz 1,00 , Wiek otrzymasz 1,00  , Adres e-mail otrzymasz 7,00 , Wybierz swoje pasje 1,00 , Dodaj zdjęcie profilowe otrzymasz 1,00 , Telefon otrzymasz 7,00 , Płeć otrzymasz 1,00 
Złotówki przez okres 14 dni są przechowywane w wirtualnym pudełku. Po 14 dniach zostają przelane bezpośrednio na osobisty profil ,,piggy bank club‘‘.
Uczestnik ma prawo wydawać złotówki w obrębie sklepu www.swinie.org
Uczestnik ma prawo wydać otrzymane złotówki na zakupy nieprzecenionych produktów na www.swinie.org nie przekraczając 40% całego zamówienia.
Uczestnik ma prawo wydać otrzymane złotówki na zakupy przecenionych produktów na www.swinie.org nie przekraczając 30% całego zamówienia

Stan swojego konta można sprawdzić bezpośrednio z osobistego profilu zarejestrowanego użytkownika.
Zarejestrowany uczestnik będzie mógł każdorazowo wybrać kwotę, którą będzie chciał wykorzystać podczas zakupów, kwota nie może przekroczyć 30% wartości zakupionego produktu.
Wartość złotówek jest bezterminowa.
Złotówkami otrzymanymi dzięki programowi lojalnościowemu można płacić podczas promocji bądź przeceny danych produktów nie przekraczając 10% całego zamówienia.
Złotówki na koncie PIGGY BANK CLUB, a zwrot i reklamacje:
Przy zwrocie towaru uczestnik po przesłaniu zwracanej rzeczy otrzyma pełnowartościowy zwrot pieniędzy oraz złotówek programu lojalnościowego.
Złotówki pojawią się na koncie uczestnika po upływie 14 dni od otrzymania zwracanego towaru.
Po dokonaniu zwrotu, złotówki otrzymane od ,,piggy bank club’’ za zakup danego produktu zostają usunięte z wirtualnego pudełka.

9. Prawo autorskie

a. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest Sprzedający, tj. JW Michał Kozerski. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.

10. Postanowienia końcowe

a. Zdjęcia produktów umieszczone są na stronie sklepu w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.
b. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i udostępnienia Klientom na stronie sklepu. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie sklepu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.
c. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
d. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu

Program lojalnościowy

Rejestrujesz się i od razu dostajesz złotówki!